Algemene Voorwaarden

[:nl]1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Buro van Swoll | Tessa Gaakeer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarde gelden uitsluitend als deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

1.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd door de offerte te ondertekenen en op te sturen naar Buro van Swoll. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Buro van Swoll een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Buro van Swoll eerst nadat deze schriftelijk door Buro van Swoll zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
Buro van Swoll zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Buro van Swoll de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste oplevering door Buro van Swoll mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de versie van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

2.4. Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Buro van Swoll op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Buro van Swoll namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.5 Termijn van levering
Een door Buro van Swoll opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Buro van Swoll is, ook bij een opgegeven termijn voor het opleveren van een complete en werkende website, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.6 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Buro van Swoll te worden meegedeeld.

3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Buro van Swoll. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Buro van Swoll daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Buro van Swoll te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Buro van Swoll openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Buro van Swoll tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Buro van Swoll ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

3.5 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Buro van Swoll gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Buro van Swoll, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Buro van Swoll bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Buro van Swoll niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Buro van Swoll veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
Buro van Swoll heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5. Honorarium en bijkomende kosten

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Buro van Swoll door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Buro van Swoll gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Buro van Swoll nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Buro van Swoll gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuur bedrag met een minimum van €150.

5.4 Periodieke betalingen
In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5.5 Vervallen licentie Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

6. Opzegging en ontbinding overeenkomst

6.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

6.2 Ontbinding overeenkomst door Buro van Swoll
Indien de overeenkomst door Buro van Swoll wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Buro van Swoll redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

6.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Buro van Swoll op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

6.4 Faillissement
Zowel Buro van Swoll als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

6.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Buro van Swoll bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste twee maanden.

7 Vertrouwelijke informatie
Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende
Buro van Swoll garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Buro van Swoll of door Buro van Swoll bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Buro van Swoll voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9 Onderhoud

9.1. Geldigheid
Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland.

9.2 Onderhoudscontract
Voor onderhoudsovereenkomsten wordt een apart contract opgesteld en getekend.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Uitsluiting
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Directe schade
Buro van Swoll is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden.

10.4 Termijn
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10 Nietigverklaring
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

11 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Buro van Swoll en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Buro van Swoll en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Buro van Swoll is gevestigd.[:en]1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Buro van Swoll | Tessa Gaakeer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarde gelden uitsluitend als deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

1.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Buro van Swoll een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Buro van Swoll eerst nadat deze schriftelijk door Buro van Swoll zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
Buro van Swoll zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Buro van Swoll de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Buro van Swoll mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

2.4. Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Buro van Swoll op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Buro van Swoll namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.5 Termijn van levering
Een door Buro van Swoll opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Buro van Swoll is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.6 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Buro van Swoll te worden meegedeeld.

3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Buro van Swoll. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Buro van Swoll daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Buro van Swoll te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Buro van Swoll openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Buro van Swoll tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Buro van Swoll ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

3.5 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Buro van Swoll gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Buro van Swoll, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Buro van Swoll bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Buro van Swoll niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Buro van Swoll veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
Buro van Swoll heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5. Honorarium en bijkomende kosten

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Buro van Swoll door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Buro van Swoll gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Buro van Swoll nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Buro van Swoll gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuur bedrag met een minimum van €150.

5.4 Periodieke betalingen
In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5.5 Vervallen licentie Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

6. Opzegging en ontbinding overeenkomst

6.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

6.2 Ontbinding overeenkomst door Buro van Swoll
Indien de overeenkomst door Buro van Swoll wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Buro van Swoll redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

6.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Buro van Swoll op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

6.4 Faillissement
Zowel Buro van Swoll als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

6.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Buro van Swoll bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste twee maanden.

7 Vertrouwelijke informatie
Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende
Buro van Swoll garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Buro van Swoll of door Buro van Swoll bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Buro van Swoll voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9 Onderhoud

9.1. Geldigheid
Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland.

9.2 Onderhoudscontract
Voor onderhoudsovereenkomsten wordt een apart contract opgesteld en getekend.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Uitsluiting
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Directe schade
Buro van Swoll is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden.

10.4 Termijn
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10 Nietigverklaring
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

11 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Buro van Swoll en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Buro van Swoll en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Buro van Swoll is gevestigd.[:de]1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Buro van Swoll | Tessa Gaakeer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarde gelden uitsluitend als deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

1.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Buro van Swoll een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Buro van Swoll eerst nadat deze schriftelijk door Buro van Swoll zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
Buro van Swoll zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Buro van Swoll de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Buro van Swoll mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

2.4. Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Buro van Swoll op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Buro van Swoll namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.5 Termijn van levering
Een door Buro van Swoll opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Buro van Swoll is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.6 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Buro van Swoll te worden meegedeeld.

3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Buro van Swoll. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Buro van Swoll daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Buro van Swoll te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Buro van Swoll openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Buro van Swoll tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Buro van Swoll ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

3.5 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Buro van Swoll gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Buro van Swoll, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Buro van Swoll bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Buro van Swoll niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Buro van Swoll veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
Buro van Swoll heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5. Honorarium en bijkomende kosten

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Buro van Swoll door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Buro van Swoll gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Buro van Swoll nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Buro van Swoll gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuur bedrag met een minimum van €150.

5.4 Periodieke betalingen
In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5.5 Vervallen licentie Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

6. Opzegging en ontbinding overeenkomst

6.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

6.2 Ontbinding overeenkomst door Buro van Swoll
Indien de overeenkomst door Buro van Swoll wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Buro van Swoll redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

6.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Buro van Swoll op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

6.4 Faillissement
Zowel Buro van Swoll als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

6.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Buro van Swoll bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste twee maanden.

7 Vertrouwelijke informatie
Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende
Buro van Swoll garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Buro van Swoll of door Buro van Swoll bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Buro van Swoll voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9 Onderhoud

9.1. Geldigheid
Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland.

9.2 Onderhoudscontract
Voor onderhoudsovereenkomsten wordt een apart contract opgesteld en getekend.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Uitsluiting
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Directe schade
Buro van Swoll is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden.

10.4 Termijn
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10 Nietigverklaring
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

11 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Buro van Swoll en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Buro van Swoll en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Buro van Swoll is gevestigd.[:]